Privacy Statement

Huitema Hartverwarmend Wonen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Huitema Hartverwarmend Wonen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en soorten persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Statement.
 • Het verwerken van uw persoonsgegevens beperken tot enkel gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Huitema Hartverwarmend Wonen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Statement, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via de contactgegevens onder aan deze pagina.

 

Gegevens die we verzamelen

We verzamelen slechts die gegevens die nodig zijn voor een juiste afhandeling van uw aankoop, bestelling, garantie en (service)vragen. Huitema Hartverwarmend Wonen verwerkt uw persoonlijke gegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres(sen)

 

Waarom heeft Huitema Hartverwarmend Wonen uw persoonsgegevens nodig?

 • Het afhandelen van uw aankoop en de facturatie ervan.
 • Om goederen bij u af te leveren en u te informeren over de status van uw order.
 • Om u service te kunnen verlenen.
 • Om garantieafspraken na te kunnen komen.
 • Het verstrekken van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.

 

Verstrekking aan derden

Huitema Hartverwarmend Wonen verstrekt uitsluitend uw gegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u (bezorging, onderhoudsmiddelen, garantie, serviceverlening) of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Huitema Hartverwarmend Wonen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Huitema Hartverwarmend Wonen neemt de bescherming van uw gegevens heel serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@huitemadrachten.nl.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook hebt u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan dergelijke verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan hebt u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens het bezoeken van onze website door de browser opgeslagen wordt op uw computer. Cookies worden geplaatst om onze dienstverlening verder te optimaliseren. Tevens kunnen er cookies geplaatst worden door bij ons aangesloten partijen voor het tracken van salesgegevens. Deze gegevens kunnen worden ingezet om u relevante producten of pagina’s te tonen, in advertenties of op sociale media.

U kunt uw browser zodanig instellen dat cookies niet geaccepteerd worden of dat u een melding ontvangt wanneer er een cookie geplaatst wordt. Let er bij het uitschakelen van cookies op dat de website van Huitema Hartverwarmend Wonen of onderdelen ervan niet zullen functioneren.

Om onze website te blijven verbeteren, wordt het surfgedrag van onze websitebezoekers bijgehouden via Google Analytics.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen hebt, neemt u dan contact met ons op.

 

Contactgegevens

Huitema Hartverwarmend Wonen
Stationsweg 68-78
9201 GR Drachten
info@huitemadrachten.nl